Så styrs Luleå kommun

Luleå kommun är en politiskt styrd organisation där de förtroendevalda företräder invånarna. På mycket lång sikt styrs kommunen av Vision Luleå 2040 och de övergripande målen till 2040.

Med program till Vision Luleå 2040, som även är kommunens översiktsplan, beskrivs den långsiktiga utvecklingen på 16-24 år sikt (4-6 mandatperioder).

Med de nio övergripande målen visar vi vårt sätt att omhänderta de globala målen i Agenda 2030. De globala målen antogs i september 2015 på FN:s toppmöte i New York och syftar till att leda världen till en fredlig och hållbar utveckling.

Styrning på mellanlång sikt

På mellanlång sikt finns olika styrdokument som oftast kallas för planer. De visar hur visionen och de övergripande målen ska nås med ett 8-12 årigt perspektiv för olika ämnen eller områden (2-3 mandatperioder).

Se kommunens styrande dokument.

För mandatperioderna, dvs fyra år, beslutar kommunfullmäktige om en strategisk plan i början av mandatperioden. Den strategiska planen innehåller inriktningar kopplade till de övergripande målen, översiktsplanen, planerna och de stora investeringarna. Den innehåller också ämnen för de stora medborgardialogerna som ska arrangeras.

Styrning på kort sikt

För styrningen på kortare sikt finns tvåtidsperspektiv, tre och ett år. Dokumentet plan och budget hanterar den korta sikten.

Alla kommunala verksamheter har egna verksamhetsplaner eller affärsplaner där de visar hur arbetet ska ske för att Luleå kommun ska nå målen och klara budgeten.

Den röda tråden

Bilden visar de olika delarna i Luleå kommuns styrsystem - från Vision Luleå 2040 till strategisk plan och budget. På lång sikt finns vision, övergripande mål och översiktsplan som visar vad vi vill nå. Den röda tråden går från den långa sikten genom flera mandatperioder (de blåa hjulen) och i varje mandatperiod finns fyra årshjul där strategisk plan och budget tas fram.

Uppföljning

I styrmodellen ingår också ett arbete för att följa upp och utvärdera så att erfarenheter kan tas tillvara. Uppföljningen av strategisk plan sker årligen och plan & budget följs upp två gånger om året. Efter årets slut gör kommunen en årsredovisning som visar hur arbetet har gått och vilka resultat som har nåtts.

Bilden visar ett sätt att förklara Luleå kommuns alla olika uppdrag. Texten nedan förklarar mer om processerna för uppdragen.

Tre processer

Kommunens uppdrag beskrivs i tre typer av processer:

  • Styrprocesserna beskriver uppdragen att leda genom olika funktioner och strukturer med till exempel ett ledningssystem och olika styrande dokument.
  • Huvudprocesserna beskriver uppdragen att ge bättre tjänster till de vi finns till för.
  • Stödprocesserna beskriver uppdragen som gör att arbetet fungerar effektivt.

Sidan uppdaterades den 2 mars 2023