Vi planerar för ett upprustat strandstråk runt centrum och ett nytt Kallbadhus

Strandstråk centrum sträcker sig från Norra till Södra hamn

Kort om projektet

Strandstråk centrum vid Luleå centrumhalvö sträcker sig från Norra till Södra hamn. Strandstråket är såväl en viktig del i stadens grönstruktur som att vara ett väl använt rekreationsstråk. Luleå vision 2040 och kommunens översiktsplan utgör grund till planering för hur staden ska växa. Centrum har färre sammanhållande grönytor jämfört med övriga stadsdelar i Luleå och det ställer speciella krav på användning och funktion.

Här vill vi förändra

Karta som visar var den nya Hertsökolan byggs

Tidplan

  • Maj-juli 2023: Information till stadsbyggnadsnämnd, lägger ut underlag vid kommunens hemsida för synpunkter. Ställer ut underlag på platser under sommaren med QR-kod för insamlingen av synpunkter.
  • Augusti 2023: Dialogträff i centrum
  • Augusti-september 2023: Synpunkter på förslagen bearbetas och inarbetas i Gestaltningsprogrammet och vision för Strandstråk C samt rapport Kallbadhus i centrum som ställs ut vid kommunens hemsida
  • Oktober-november 2023: Underlagen och förslag på prioritering går vidare till politisk beredning

Samråd

Nu inleds samråd och dialog kring förslagen hur Strandstråk Centrum kan utvecklas och resultatet kommer att presenteras i en sammanvägt visions- och gestaltningsprogram. Det avgränsade området är strandstråk vid Luleå centrumhalvö från Norra till Södra hamn. Stråket är uppdelad i olika platser där bakgrund och nuläge samt framtida användning vägs samman i gestaltningsprogrammet. Förslag på förändring och inkomna synpunkter från dialoger vid samtliga platser och stråket i sin helhet ska illustreras i programmet.

Ge oss dina tankar kring samrådshandlingen Strandstråk Centrum


Bilder

Visionsskiss över Norra hamn

Visionsskiss över Norra hamn

Mer om projektet

Grönytorna behöver tåla ett högt slitage där attraktioner och kvaliteter som kopplas till boende, arbetsplatser och rekreation behöver vägas samman. Lek och platser för olika aktiviteter i vardagen är högt prioriterade liksom att parkerna däremellan ska fungera väl vid olika evenemang. Strandstråket med sin mer eller mindre sammanhållande grönstruktur och direkta koppling till vatten och is behöver utvecklas. För att ytterligare höja kvaliteterna och möjliggöra för fler typer av mötesplatser behöver nu stråket ses över.

År 2020 ställdes ett medborgarförslag om att uppföra ett kallbadhus, kommundirektören fick i samband med det ett uppdrag att utreda omfattning och placering av ett kallbadhus på centrumhalvön. Förslag på placering, utformning och jämförelse mellan andra kallbadhus och deras verksamhetsinriktningar har nu tagits fram i samverkan med Kallbadhusföreningen Kallis.

I syfte att analysera helheten och avvägningar mellan stråkets olika platser och karaktär har en förstudie inletts både för Strandstråket och placering av Kallbadhus i koppling till strand och vatten, snö och is. Underlag i form av gestaltningsprogram och förstudier förväntas koppla samman Luleås vision 2040 och utvecklingen av centrumhalvöns grönstruktur och vattenområden.

  • Den sammanhängande grönstrukturen ska bevaras och kompletteras så att den fortsatt har en god funktion för olika ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald. Det innebär att förslagen ska utveckla de gröna stråkens ekologiska kvaliteter och stärka deras upplevelsevärden, den visuella kontakten med vattnet ska bevaras och utvecklas.
  • Promenadstråken mellan Norra och Södra hamn ska förstärkas ytterligare med fler jämlika sociala funktioner, allmänhetens tillgång till stränder och vatten ska säkras. Förslagen ska möjliggöra tillgängliga, attraktiva platser och stråk för möten och aktiviteter året runt.
  • Isen runt centrumhalvön ska utvecklas som en mer frekvent använd evenemangsyta. De olika platserna ska tillsammans med kulturutbudet ska ge stråket liv där vissa platser behöver förstärkas med utrymme för ökad allmän vistelse och aktiviteter, plats för uteserveringar mm.
  • Stråket med lockande platser ska förtydligas genom en palett av enhetliga material och samordning av befintlig utrustning som till exempel trygg belysning och pollare. Utformningen ska möjliggöra flexibel användning från stilla flanerande till mindre organiserade tillställningar där robusta återbrukade material skapar hållbarhet.
  • Behov av jämlika platser för idrott, lek- och aktivitetsyta i centrum samt ytor för rörelse och aktivitet för barn i alla åldrar ska vägas in i förslagen. Barn och unga ska vara delaktiga i utsmyckning och utformning.
  • Plats för nytt kallbadhus ska planeras in.

Mål och förslag för varje plats längs strandstråket

illustration över tänkt utformning av norra hamn med fler angöringsplatser för turbåtar och uteserveringar

Målet för Magasinplatsen och Teaterkajen, området vid Skeppsbrogatan är att skapa en attraktiv och tillgänglig mötesplats året runt där utformning och funktion har prioriterats för en sammanhållen helhet. Platsen ska vara en del av gångstråket runt centrumhalvön och befintliga rörelsemönster beaktas, kopplingen till vattnet är viktig och utsikten över Stadsviken ska tas med i förslagen. Tillgängligheten till kajen längs teaterbyggnaden är inte optimal i nuvarande utformningen. Ramper och trappsteg är senare tillägg vilket skapar oenhetligt intryck och försvårar framkomligheten längs kajen. Kajen bör breddas i syfte att öka tillgänglighet och funktion vid teatern. Utredning av alternativa lösningar för breddning av kaj vid Norra hamn ska presenteras i gestaltningsprogrammet. Plats för angöring av båtar och deras behov av service och logistik ska vägas in tillsammans med allmänhetens och verksamheternas behov av ytor och tillgänglighet.

Parkmarken vid Magasinsplatsen korsas idag av fordon för leveranser till verksamheter vilket skapar hårt slitage av gräs och plattläggning och skapar trafikfara. Utformningen av parkmarken är inte i samspel med omgivningarna. Del av parkmark upplåts idag till uteserveringar under sommaren. Anpassningen av platsen och kajen i sin helhet bör ta hänsyn till användning och rörelsemönster.

Den trånga passagen mellan boende och strandmiljö har setts över. Möjlighet att utveckla befintliga platsbildningar vid stranden ska förstärka tillgänglighet och vattenkontakt.

I uppdraget har legat att utveckla och förstärka platsen året runt och att dra ett promenadstråk runt dammen. Justering av grönytor, och införande av fler sittplatser ska förstärka platsens funktion och kontakt med vattnet.

Gültzauudden ska fortsätta vara en frilufts- och evenemangspark och ska utvecklas till centrums naturpark, ett utflyktsmål för alla med plats för bad, lek, evenemang, uppträdande och kontemplation. Parkens karaktär i landskapet och i naturen är utgångspunkten där platsens unika kvaliteter och tidsskikt såsom strandpirar, naturskog, hoppbacke och rådhus ska lyftas fram och förstärkas.

Rådhuset är en central mötesplats i parken och behöver utvecklas för hållbara verksamheter som bildar nav i stråket och det föreslås kompletteras med en ny cafébyggnad och en trädgård samt en permanent scen. Tillgänglighetsanpassning längs stränder och badplats i form av trallagda gångar ”boardwalks” öppnar upp för ökad kontakt med strandområde och vatten. Entréområdena ska tydliggöras och stärka Gültzauuddens identitet och historia.

Platsen vid Västra stranden närmast Repslagargatan och Hälsans hus har utretts med utgångspunkt från studier som tagits fram i samband med detaljplanearbete där ny bebyggelse planeras enligt markanvisningsplan på kvarteret Svanen. Hur ytor som kan disponeras och användas har analyserats utifrån tillgänglighet och trygghet där hela strandstråkets kopplingar ger grund för hur påverkan blir om del av området exploateras förses med ny bebyggelse. Nya aktivitetsytor som ersätter befintlig multisportyta, verksamheter kopplad till hälsans hus med anslutande ytor har i förslaget lagts ut i flera platser längs gångstråket, målet är skapa jämlika platser där alla kan vistas på lika villkor. Båthamnens och allmänhetens behov av logistik och parkeringsytor har setts över.

Skogsområdet och parken vid Residenset ska bevaras och förstärkas och utvecklas till en engelsk landskapsinspirerad picknickpark. Parkklassningen för Residensparken ska även i framtiden vara en paradpark.

Områdets karaktär mellan damm och vatten omgiven av parkmiljöer och grönytor ska förstärkas och utvecklas. En plats för hundrastning föreslås att anläggas mellan landskapsparken och Bergnäsbron.

Förslag på ny stadsdelslekplats och bättre tillgänglighet för fotgängare och cyklister mellan Oscarsvarv och innerstaden samt åtgärder som kopplar erosionsrisken vid stranden med att utveckla strandområdet för bad och picknic och vinteraktiviteter ska möjliggöra ökad användning året om. Strandpromenaden och grönytorna vid kvarteret Varvet och förskolan föreslås breddas och förses med nya lek och aktivitetsfunktioner. Ökad attraktion, användning, tillgänglighet och trygghet är målen.

Södra Hamnleden föreslås utformas med planteringar, sittplatser, promenadstråk och cykelbana. Stråket ska öka kontakt med vattnet och samspelet mellan staden och hamnen ska förstärkas.

Kommunen tillsammans med kallbadarföreningen Kallis arbetar med en förstudie där syftet är att ge förslag på hur ett nytt kallbadhus kan anläggas och placeras samt förvaltas i koppling till centrum. Vid utarbetning av förslag för utveckling av Strandstråk centrum har sex platser analyserats där ett kallbadhus kan inordnas. Förslag på platser som utreds redovisas på kartbild nedan.

Kontakt

Viktor Wäppling projektansvarig Luleå kommun
E-post: viktor.wappling@lulea.se

Michael Öhman Stadsträdgårdsmästare Luleå kommun
E-post: michael.ohman@lulea.se

Kundcenter val2, 0920-45 30 00

Vi planerar också

Nyheter från Vårt luleå

Sidan uppdaterades den 30 januari 2024