Luleå skärgård

Plan för skärgårdsutveckling

Nu kan du ta del av förslag till plan för skärgårdsutveckling. Har du synpunkter kan du lämna dem senast den 19 december.

Syftet med skärgårdsplanen är att fördjupa intentionerna i Program till Vision Luleå 2040 och visa på de prioriteringar som Luleå kommun behöver göra för att stärka skärgården som besöksmål och för att ta hand om de unika värden som finns.

Samrådshandling

Förslag till plan för skärgårdsutveckling, Luleå skärgård ställs ut för samråd under tiden 6 november–19 december 2023. Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga här:

Lämna synpunkter på förslaget

Under samrådet är alla, såväl politiker som privatpersoner, näringsliv och organisationer, välkomna att bidra med synpunkter på förslaget. Använd formuläret eller skicka ett mejl till landsbygd@lulea.se.

Lämna dina synpunkter senast den 19 december 2023.
Syftet med planen

Syftet med Plan för skärgårdsutveckling är att fördjupa intentionerna i Program till Vision Luleå 2040 och visa på de prioriteringar som Luleå kommun behöver göra för att stärka skärgården som besöksmål och för att ta hand om de unika värden som finns.

Det innebär att planen ska ge riktlinjer för skärgårdens utveckling och vara ett underlag för att rikta och samordna Luleå kommuns arbete. Planen syftar också till att tydligare visa på vilket sätt Luleå kommun vill att skärgården ska utvecklas för medborgare och andra intressenter.

Kommunens ambition är att det ska vara möjligt att vistas, bo och ha verksamhet i skärgården. Kommunens ansvar är i första hand att skapa förutsättningar för näringslivets och enskildas initiativ.

Planen ska resultera i att

  • skärgården blir tillgänglig för fler människor
  • skärgårdens unika miljöer värnas.

Så ser processen ut

Process för skärgårdsplan

Först tar kommunens tjänstepersoner fram ett förslag. Förslaget går ut på samråd där berörda verksamheter och allmänheten får tycka till. Därefter omarbetas förslaget. När det sedan finns ett färdigt förslag fattar politikerna beslut om planen.

Historik

  • 2017: Kommunfullmäktige beslutade i april att en utvecklingsplan för skärgården ska tas fram. Läs beslutet Pdf, 123.9 kB.
  • 2017: I juni genomfördes medborgardialog under Skärgårdsdagen i Södra hamn.
  • 2018: Kommunstyrelsen tog beslut om en uppdragsbeskrivning för arbetet med bland annat syfte, avgränsning och förväntat resultat.
  • 2023: Under hösten färdigställdes planförslaget. Det presenterades för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 23 oktober.


Sidan uppdaterades den 20 november 2023