Illustration över östra länkens sträckning

Luleå växer

Vi är nu över 77 000 Luleåbor och vi bygger för att kunna bli ännu fler. För att möta utvecklingen pågår och planeras 100-tals stora och små byggprojekt.

Den här webbplatsen visar ett axplock av några av de mest publika bygg- och samhällsprojekten som är aktuella i Luleå just nu.

För treårsperioden 2017-2019 beräknas kommunen investera för ca två miljarder kronor i framförallt nya bostads- och arbetsplatsområden, vatten och avlopp, gator och vägar, fastigheter och anläggningar.

I höger spalt visas våra aktuella projekt

.

oktober 2018

Satsningar för Luleås tillväxt fortsätter

Satsningar i utbyggnad av VA-nätet, nya bostads- och arbetsplatsområden samt en förstärkning för att ta fram och planera framtida bostads- och arbetsplatsområden – Det är grundpelarna till strategisk plan och budget 2019–2021 som budgetberedningen behandlar den 23 oktober.

För kommande år budgeteras nettoinvesteringar på 805 miljoner kronor, knappt en miljard kronor för åren 2020 och 2021.

– De höga investeringarna är helt nödvändiga för att trygga Luleås tillväxt. Va-nätet Östra länken är en förutsättning för det. Vi behöver dock växla upp arbetet med att ta fram och planera mark för framtida bostads- och arbetsområden, därför förstärker vi detta område med 4,5 miljoner årligen under planperioden, förklarar Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Strategisk plan och budget 2019–2021 (i mkr)

Större investeringsprojekt:

  • Östra länken 375 mkr
  • Råneå vattenförsörjning 60 mkr
  • Ny brandstation 270 mkr (plus driftkostnader 13 mkr 2020, 2021)
  • Nytt badhus Hertsön 140 mkr
  • Ny ÅVC/ÅVM 65 mkr
  • Flytt Logementet 55 mkr
  • Nytt äldreboende Kronan 11 mkr (kommunen hyr från Hemsö)
  • Exploatering arbetsplatsområde Porsödalen/Risslan 68 mkr
  • Exploatering bostadsområde Kronandalen etapp B 77 mkr

 

April 2018

Historiskt hög investeringstakt

Luleå kommun står inför en historiskt hög investeringstakt med drygt en miljard kronor per år för att säkra fortsatt tillväxt. Satsningar i nya va-ledningar och nya bostads- och arbetsplatsområden, Hertsö badhus och en ny brandstation är prioriterade.

De höga investeringarna är helt nödvändiga för att trygga Luleås tillväxt. Bostadsbyggandet har tagit fart, 606 bostäder blev klara ifjol (2017), 2 000 väntar på att byggas.

– Luleå står starkt rustade inför framtiden och vi måste behålla denna goda position, förklarar Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Prioriterade satsningar under 2019-2021

Va-investeringar 750 mkr

Exploateringar 560 mkr

Brandstation 240 mkr

Hertsö badhus 140 mkr

Återvinningscentral/-marknad 65 mkr

Logementet 55 mkr