Fördjupad översiktsplan Bensbyn

Delar av översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då kan man fördjupa en del av den. De utvecklingsplaner som håller på att tas fram är exempel på fördjupningar av översiktsplanen.

En fördjupning efter det att den kommunomfattande översiktsplanen antagits innebär att översiktsplanen ändras för det område fördjupningen omfattar. Tätorter och kustområden är exempel på områden som kan behandlas genom fördjupning.

Sidan uppdaterades den 13 april 2023